Currently TXing
Time (Europe/Berlin) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
5 %
2%
43 days, 12 hrs, 35 mins, 54 s 42 days, 7 hrs, 2 mins, 54 s
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Europe/Berlin) Callsign
2023-02-05 17:17:58DBØFIB
2023-02-05 17:17:58CM-XLX456
2023-02-05 17:17:58DBØVR
2023-02-05 17:17:58DG3JKB
2023-02-05 17:17:58DO3DT
2023-02-05 17:17:58DO3DL
2023-02-05 17:17:58DBØTTB
2023-02-05 17:17:58DBØDBN
2023-02-05 17:17:58DG2MAS
2023-02-05 17:17:58DBØSLF
2023-02-05 17:17:58DG9YBN
2023-02-05 17:17:58DJ5JD
2023-02-05 17:17:58DBØNG
2023-02-05 17:17:58DBØDS
2023-02-05 17:17:58DG9YBN
2023-02-05 17:17:58DOØSRE
2023-02-05 17:17:58DJ7FG
2023-02-05 17:17:58DMØULR
2023-02-05 17:17:58DL9DCA
2023-02-05 17:17:58DO9OEL
Last Heard List
Time (Europe/Berlin) Callsign Target Gateway Dur (s)
2023-02-05 17:19:02:19:022Ø23-Ø2-Ø5 16:19:Ø2.736 Icom packet received from an invalid sourtransmitting
2023-02-05 16:12:174434 TG 26200 PA3DMY 3
2023-02-05 10:25:05DG9YBN TG 26200 DOØSRE 25
2023-02-05 09:31:34DO4YNH TG 26200 DO4YNH 2