Currently TXing
Time (Europe/Berlin) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
2 %
1%
77 days, 6 mins, 16 s 75 days, 16 hrs, 39 mins, 32 s
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Europe/Berlin) Callsign
2022-12-09 15:50:00CM-XLX456
2022-12-09 15:50:00DBØFIB
2022-12-09 15:50:00DO5YAM
2022-12-09 15:50:00DL1YBL
2022-12-09 15:50:00DBØVR
2022-12-09 15:50:00DG3JKB
2022-12-09 15:50:00DO1PBH
2022-12-09 15:50:00DBØDS
2022-12-09 15:50:00DG2MAS
2022-12-09 15:50:00DBØDBN
2022-12-09 15:50:00DMØULR
2022-12-09 15:50:00DBØSLF
2022-12-09 15:50:00DG9YBN
2022-12-09 15:50:00DO3DL
2022-12-09 15:50:00DJ7FG
2022-12-09 15:50:00DOØSRE
2022-12-09 15:50:00DO9OEL
2022-12-09 15:50:00DBØNG
Last Heard List
Time (Europe/Berlin) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-12-09 15:50:05:50:052Ø22-12-Ø9 14:5Ø:Ø5.227 Icom packet received from an invalid sourtransmitting